Aulad Pintar Child Care Centre (APCC) 

 Lot 8076, Bandar Satelit Islam, Pasir
 Tumboh, 16150 Kota Bharu, Kelantan
 
 Tel : 017-9681600
 Email : aulad_pintar@hotmail.com